គន្លឺះសំខាន់ចំនួនបីក្នុងការសន្សំពេលវេលា

RSS
គន្លឺះសំខាន់ចំនួនបីក្នុងការសន្សំពេលវេលា

ហាងលក់ទូរទឹកកក និងទូរក្លាសេ Koolershop សូមណែនាំចំណុចសំខាន់ចំនួន៣ សម្រាប់ជាទុនក្នុងការគ្រប់់គ្រងលើពេលវេលានៃការធ្វើការងារមួយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។

  1. ពិនិត្យពីកម្រិត ឬទំហំនៃការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក
  2. វាយតម្លៃពីកម្រិតការងារជាមួយនឹងលទ្ធភាពដែលអ្នកគិតថាអាចធ្វើបាន
  3. កំណត់ពេលវេលា  និងគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការសម្រេចលើការងារមួយនោះ ។ 

                                                                                                               www.koolershop.com

Previous Post Next Post

  • Felix Hendrata