តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាក់ទាញទីផ្សារភោជនីយដ្ឋានមួយ?

RSS
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាក់ទាញទីផ្សារភោជនីយដ្ឋានមួយ?

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាក់ទាញទីផ្សារភោជនីយដ្ឋានមួយ? ពីហាងលក់ទូទឹកកក និងទូក្លាសេKoolershop សូមណែនាំពីវិធីសាស្ត្រចំនួន៤ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរខាងលើ។ វិធីសាស្ត្រទាំងនោះរួមមាន៖ 

  1. ប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវអ្វីដែលមើលឃើញថាល្អបំផុតរបស់ភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នក
  2. ចែករំលែកព័ត៌មានវិជ្ជមានដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបាននៅលើគេហទំព័រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក ដូចជាចែករំលែកជោគជ័យ, ការតស៊ូ, រឿងកំប្លែងជាដើម
  3. ប្រើសេវាដឹកជញ្ជូនតាមអនឡាញដើម្បីបម្រើសេវាកម្ម ម្ហូបអាហារជូនដល់អតិថិជន
  4. ស្វែងរកអ្នកថតរូបដែលមានជំនាញខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើតរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ធ្វើការអំពាវនាវ។

Previous Post Next Post

  • Felix Hendrata