ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបើកភោជនីយដ្ឋាន?

RSS
ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបើកភោជនីយដ្ឋាន?

ហាងលក់ទូរទឹកកក និងទូរក្លាសេKoolershopសូមណែនាំអស់លោកអ្នកអំពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យគោលបំណងនៃការបើកភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដូចខាងក្រោម ៖

  1. មានគោលដៅច្បាស់លាស់ : អ្នកត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះការបើកនូវភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នកដោយសួរខ្លួនឯងថា តើភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នកនឹងបម្រើអាហារប្រភេទណា?
  2. ស្វែងរកទីតាំងត្រឹមត្រូវ    : វាជាភាពចាំបាច់មួយដែលត្រូវតែជ្រើសរើសទីតាំងមួយដ៏សមស្របសម្រាប់ដំណើរការភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នក ពោលគឺស្របទៅនឹងស្របនឹងគោលដៅនៃការបង្កើតរបស់អ្នក
  3. បុគ្គលិក                         : ត្រូវកំណត់ចំនួនបុគ្គលិករបស់អ្នកឲ្យសមាមាត្រទៅនឹងទំហំនៃភោជនីយដ្ឋាន និងបែងចែកទៅតាមផ្នែកឲ្យបានច្បាស់លាស់។

Previous Post Next Post

  • Felix Hendrata