វិធីសាស្ត្របួនយ៉ាងដើម្បីដឹងពីភាពខ្លាំងរបស់អ្នក

RSS
វិធីសាស្ត្របួនយ៉ាងដើម្បីដឹងពីភាពខ្លាំងរបស់អ្នក
តើមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងពីភាពខ្លាំងរបស់អ្នក? នៅថ្ងៃនេះពីហាងលក់ទូទឹកកក និងទូក្លាសសេKoolershop សូមបង្ហាញពីចំណុចគន្លឺះចំនួន៤ ដើម្បីបកស្រាយនូវសំនួរខាងលើ៖
  • ត្រូវដឹងអំពីភាពខ្លាំង ភាពទន់ខ្សោយ ការចូលចិត្ត និងការមិនចូលចិត្តរបស់អ្នក
  • ដឹងអំពីអារម្មណ៍ប្រតិកម្មនិងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញអ្នក
  • ពិនិត្យពីការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដ៏ទៃរបស់អ្នកថាតើវាមានភាពល្អប្រសើកម្រិតណា
  • សង្កេតមើលថាតើអ្វីដែលនៅជំវិញអ្នក ប៉ះពាល់ដល់អ្នកយ៉ាងណាខ្លះ  

                                                        www.koolershop.com

Previous Post Next Post

  • Felix Hendrata