ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវងាកមកប្រើទូទឹកកក ឬទូក្លាសសេ

RSS
ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវងាកមកប្រើទូទឹកកក ឬទូក្លាសសេ

ពីហាងលក់ទូទឹកកក និងទូក្លាសសេKoolershop សូមណែនាំពីគុណសម្បត្តិមួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់ទូទឹកកក និទូក្លាសសេជំនួសឲ្យធុងទឹកកក ៖

១. សន្សំថវិការ  ៖លោកអ្នកដែលបើកអាជីវកម្មលក់ដូរភេសជ្ជៈ ត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងការទិញទឹកកកប្រមាណបីពាន់ទៅបួនពាន់រៀលដើម្បីទិញទឹកកកដាក់ចូលក្នុងធុងក្លាសសេ ប៉ុន្តែទូទឹកកឬទូក្លាសសេគឺជួយអ្នកឲ្យចំណាយអស់តិចជាងនេះ

២​. ផាសុខភាព ៖ការប្រើបា្រស់ធុងទឹកកកអាចបង្កឲ្យមានមេរោគជាច្រើនកើតមានឡើងនៅលើដបនៃភេសជ្ជៈ ប៉ុន្តែទូក្លាសសេឬទូទឹកកកគឺនិងមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះឡើយ

៣.​ ផ្តល់ភាពទាក់ទាញ៖ ការប្រើទូក្លាសសេអ្នកអាចដាក់តាំងភេសជ្ជៈបានយ៉ាងច្រើនដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការមើលនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន ។

www.koolershop.com

Previous Post Next Post

  • Felix Hendrata